Najnovejša galerija

MIKLAVŽEVANJE 2019 Marezige (07.12.2019)

Pojasnila KZS glede novih vzrejnih pravil

Datum in čas objave:     27.08.2017 21:12


KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE JE NA SVOJI SPLETNI STRANI OBJAVILAPojasnila glede uvedbe novih pravil

KOMISIJA ZA STROKOVNA VPRAŠANJA, Zapoge, 24. 8. 2017

Glede na številna vprašanja, naslovljena na KSV in po družabnih omrežjih, vam v nadaljevanju podajamo strnjena navodila glede sprememb vzreje, ki so v veljavi od 1. 9. 2017. V kolikor obstajajo še dodatna vprašanja in dvomi, vas vljudno naprošamo, da se obrnete na vašo pasemsko vzrejno komisijo.

1. Profili DNK

1.1 Vsi psi, ki bodo opravljali ali podaljševali vzrejno dovoljenje po 1.9.2017, morajo imeti razvit profil DNK. V kolikor profil DNK ni predložen na dan vzrejnega pregleda (VP), ga lahko lastniki plemenjaka/plemenke dostavijo v roku 30 dni po VP vzrejni komisiji, ki šele takrat izda vzrejno knjižico/dovoljenje. Vzrejne komisije lahko po lastni presoji organizirajo tudi odvzem krvi na vzrejnem pregledu.

1.2 Za vse paritve, opravljene po 1. 9. 2017, morata biti opravljena profila DNK obeh staršev, ki jih je potrebno predložiti najpozneje ob prijavi legla, priporočamo pa predložitev skupaj s prijavo paritve. Obveza velja tudi za plemenjake iz tujine. O vseh izjemah tega pravila (mrtvi plemenjaki in drugi relevantni razlogi) odloča KSV na podlagi utemeljene prošnje vzreditelja, ki mora biti pridobljena pred paritvijo. KSV se zavezuje, da bo o takšnih prošnjah odločal v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 5 delovnih dneh.

1.3 Obveznost profila DNK pri vpisu v SLR stopa v veljavo s 1. 1. 2018.

1.4 Odvzem biološkega materiala – krvi lahko opravi kateri koli veterinar z veljavno licenco Veterinarske zbornice Slovenije, razen kadar posamični vzrejni pravilniki določajo drugače (npr. nemški ovčarji). Pri odvzemu je potrebno upoštevati navodila EVG, objavljena na spletni strani KZS, ter izpolniti ustrezen obrazec: http://www.kinoloska.si/wpcontent/uploads/2017/01/Obrazec-za-profile-DNK.pdf

1.5 KZS je na podlagi pogodbe s podjetjem EVG d.o.o. zagotovil vzrediteljem ceno za izdelavo profila, ki znaša 27,87 € (brez DDV). Vzreditelji lahko navedeni profil pridobijo pri katerem koli certificiranem laboratoriju, ki izdeluje profile v skladu s standardom ISAG in kjer bo iz izvida razvidno, da je vzorec odvzel veterinar v skladu s predvidenim protokolom.

2. Slikanja okostja

2.1 Obveza glede slikanja okostja stopi v veljavo s 1. 9. 2017. Vsa slikanja okostja pred tem datumom so veljavna, v kolikor so opravljena v skladu s trenutno veljavnim pravilnikom za posamično pasmo.

2.2 Slikanje okostja po 1. 9. 2017 lahko vzreditelji opravijo pri veterinarjih, ki jih je pooblastila Veterinarska zbornica. Seznam trenutno pooblaščenih veterinarjev najdete na spletni strani KZS: http://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2017/01/Seznam-VO-s-podp.pogodbo-VO_VZB.pdf in se bo dopolnjeval. Za uvrstitev veterinarjev na seznam pooblaščenih je odgovorna Veterinarska zbornica v skladu s strokovnimi standardi in ne KZS. Odčitavanja opravlja izključno posebej v ta namen ustanovljena komisija Veterinarske zbornice. Vzrediteljem in lastnikom bo zagotovljena možnost drugega mnenja v primeru dvoma o upravičenosti izvida.

2.3 V primeru uvoza odraslega psa/psice, ki ima slikanje okostja opravljeno v tujini, je potrebna verifikacija izvida, ki jo opravi komisija za odčitavanje.

2.4 VK določi minimalno starost za slikanje okostja glede na pasemske specifike lastnega delokroga.

2.5 Od 1. 9. 2017 do implementacije sklepov v pasemske vzrejne pravilnike se določbe sklepov KZS

uporabljajo neposredno. V primeru, da želi VK uveljaviti subsidiarno določitev ali izjemo, mora

nasloviti vlogo na KSV.

3. Paritve v sorodstvu

3.1 Vzreditelj mora za vsako paritev v sorodstvu do vključno 3. kolena podati vlogo matični vzrejni

komisiji z ustrezno strokovno utemeljitvijo načrtovane kombinacije. Vzrejna komisija potrdi ali

zavrne vzrediteljevo vlogo in pripravi ustrezno utemeljitev svoje odločitve. V primeru potrditve

vloge VK posreduje vzrediteljevo in lastno utemeljitev KSV, ki jih bo potrdil ali vrnil VK v dodatno

obrazložitev.

4. Izredni vzrejni pregledi

4.1 Vzreditelj mora prošnjo za izredni vzrejni pregled nasloviti pisno na vzrejno komisijo z ustrezno

strokovno obrazložitvijo. Vzrejna komisija potrdi ali zavrne vzrediteljevo vlogo in pripravi

ustrezno utemeljitev svoje odločitve. V primeru potrditve vloge VK posreduje vzrediteljevo in

lastno utemeljitev KSV, ki prošnjo potrdi ali vrne VK v dodatno obrazložitev.

5. Osebne knjižice psa

5.1 Od 1. 9. 2017 ni več obvezna izdaja osebnih knjižic psa (modra knjižica) za vse mladiče ob izdaji

rodovnikov, temveč se bo izdajala zgolj na željo vzreditelja (ob izdaji rodovnikov) ali lastnika

psa/psice kadar koli pozneje. Posamezna strokovna komisija lahko bodisi predpiše modre knjižice

kot obvezne pri izdaji vzrejnega dovoljenja bodisi uporablja obe različici (modre knjižice za tiste

lastnike, ki bodo z njimi razpolagali in stare – zelene za tiste, ki jih ne bodo želeli).

6. Vzrejni referenti

6.1 Licenčni sistem za vzrejne referente stopi v veljavo s 1. 1. 2018 po organiziranem izobraževanju in

bo veljal za legla, skotena po tem datumu. Dotlej vzreditelji lahko uporabljajo vse vzrejne

referente s seznama.

6.2 Od 1. 1. 2018 se predvidi samo enkraten ogled legla, ki ga bo opravil pooblaščeni vzrejni

referent,, natančni protokoli in navodila bodo izdelani do 30. 9 .2017.

7. Podaljšave vzrejnih dovoljenj

7.1 Od 1. 1. 2018 podaljševanje vzrejnih dovoljenj po pošti ni več dovoljeno. Vzrejna dovoljenja so v

skladu z veljavnim PSD praviloma trajna, razen kadar gre za pogojno vzrejno dovoljenje. Vzrejna

komisija lahko predpiše enkratno podaljšavo vzrejnega dovoljenja čez dve (2) leti, pri čemer je

obvezna ponovna privedba na vzrejni pregled. VK lahko v vzrejnem pravilniku predpiše tudi drugo

časovno obdobje za podaljšavo, vendar je podaljšava omejena na enkrat (1-krat) v vzrejni dobi

psa.

7.2 VK lahko na lastne stroške kadar koli pozove plemenjaka/plemenko na ponovni vzrejni pregled.

8. Uskladitve vzrejnih pravilnikov

8.1 Vzrejne komisije so dolžne uskladiti pasemske vzrejne pravilnike v roku enega (1) leta po uveljaviti

večine sklepov, kar pomeni do 31. 8. 2018. Dopolnjeni pravilniki se lahko potrjujejo bodisi na

naslednjem rednem delnem zboru sodnikov, v kolikor bo le-ta sklican v ustreznem časovnem roku,

bodisi na izrednem delnem zboru sodnikov, v kolikor VK to smatra za potrebno.