Statut kluba

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61 / 2006) je skupščina dne 18. februarja 2012  sprejela  spremenjeni

Statut

Slovenskega kluba za bernske planšarske pse

I. Splošne določbe

1. člen

Slovenski klub za bernske planšarske pse ( v nadaljnjem besedilu klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in strokovno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, organiziranja in opravljanja kinoloških dejavnosti ter izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s kinološkega področja, opredeljenega s tem statutom.

 

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava, katere sedež je na naslovu: Predole 23, 1290 Grosuplje. Delovno območje zajema celotno območje Slovenije.

 

3. člen

Klub ima svoj znak in štampiljko. Znak kluba je v obliki pravokotnika, velikosti 3 cm x 3 cm. V sredini je glava bernskega planšarskega psa, nad njo je napis "Slovenski klub za bernske planšarske pse" in pod njo "KZS – FCI".

Društveni barvi sta črna in bela.

Žig kluba je enak znaku kluba velikosti 3 cm x 3 cm.

 

4. člen

Klub je član Kinološke zveze Slovenije, lahko sodeluje tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.

Upravni odbor kluba lahko sklene, da se klub včlani v sorodno tuje mednarodno društvo ali zvezo, v kolikor to ni v neskladju z interesi kluba.

 

5. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub člane obvešča

-                  preko lastne spletne strani,

-                  preko internega glasila,

-                  s pravico vpogleda članov v zapisnike organov,

-                  preko uradnega glasila Kinološke zveze Slovenije in drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik društva.

                                                        

II. Namen in cilji kluba

6. člen

Namen ustanovitve kluba je

-         izmenjava izkušenj pri negi, vzgoji, šolanju, prehrani, vzreji,

-         pomoč pri iskanju odgovornih in zanesljivih lastnikov za mladiče,

-         organiziranje prireditev (razstav, predavanj, ocenjevanj, ipd.) v skladu s pravilnikom o strokovnem delu in statutom KZS,

-         načrtna vzreja bernskih planšarskih psov,

-         vodenje evidence staleža psov,

-         osveščanje in izobraževanje bodočih lastnikov bernskih planšarskih psov,

-         prizadevanje za dvig kvalitete vzreje pasme bernskih planšarskih psov,

-         širjenje splošne kinološke kulture in razvijanja humanega in odgovornega odnosa do psov ter vzpodbujanje k izobraževanju in tekmovanju na kinološkem področju.

Cilji kluba so:

-         splošno-kinološka, strokovno-kinološka in tekmovalno-kinološka vzgoja in šolanje tandemov vodnik-pes,

-         pospeševanje pravilne in smotrne vzreje rodovniških psov,

-         sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja vzrejnega standarda in humanega šolanja psov,

-         strokovno izpopolnjevanje članov kluba,

-         promocija kinologije s tekmovalnimi in vzrejnimi uspehi.

 

                                                           7. člen

Namen in cilje klub uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

-         organizira tečaje vzgoje in šolanja psov ter izpite,

-         organizira strokovna predavanja za svoje člane in člane drugih kinoloških društev,

-         organizira posebne prikaze in predavanja za predšolske in osnovnošolske otroke,

-         organizira razstave in tekmovanja psov,

-         organizira strokovne tečaje za vzreditelje, trenerje, kinološke sodnike in tetovirne referente,

-         sodeluje s strokovnimi komisijami Kinološke zveze Slovenije,

-         organizira srečanja s tujimi sorodnimi društvi,

-         organizira kinološke dneve, na katerih lastnike in nelastnike psov seznanja z odgovornim odnosom do psov in okolja.

 

 

III. Članstvo

8. člen

Člani so lahko redni in izredni ter družinski člani.

Redni član kluba lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ima veselje do kinološkega dela, spoštuje veljavne etične norme, se zavzema za strokoven in human odnos do psov in deluje v skladu z usmeritvami kluba in veljavno zakonodajo. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo z željo postati član in obvezo, da bo deloval v skladu s statutom kluba in kodeksom etike ter plačati pristopnino in članarino.

Izredni član kluba lahko postane oseba pod enakimi pogoji, zaradi svojih zaslug in interesa kluba pa je oproščen plačila članarine. O statusu izrednega članstva odloča upravni odbor.

Družinski član kluba lahko postane vsak polnoletni član - družinski član rednega člana, pod enakimi pogoji kot redni član, pristopnina in članarina znaša polovico redne članarine in pristopnine.

Pod enakimi pogoji lahko postane član  kluba tudi tuj državljan.

Otroci in mladina lahko postanejo člani kluba z dovoljenjem zakonitega zastopnika, nimajo pa glasovalne pravice.

 

 

9. člen

Pravice članov so:

-                  da volijo in so izvoljeni v organe kluba,

-                  da sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba,

-                  da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja  kluba pri svojem delu,

-                  da uresničujejo osebne interese na področju kinologije,

-                  da sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslovanjem  kluba ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

-                  da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe,

-                  da koristijo ugodnosti, ki jih nudi klub v skladu s planom dela,

-                  zahtevati in dobiti strokovno pomoč pri negi, vzreji in šolanju psa.

Dolžnosti članov so:

-                  da spoštujejo statut, kodeks etike in druge akte ter sklepe organov kluba,

-                  da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,

-                  da redno plačujejo članarino,

-                  da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

-                  da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,

-                  da varujejo ugled kluba,

-                  da se izobražujejo na kinološkem področju.

Pravice in dolžnosti članov kluba so častne, za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in storitve lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

 

10. člen

Članstvo v klubu preneha:

-                  s prostovoljnim izstopom,

-                  s črtanjem,

-                  z izključitvijo,

-                  s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če član kljub opominu ne plača članarine do 31.3. v tekočem letu.

O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

IV. Organi kluba

11. člen

Organi kluba so:

-                  skupščina,

-                  upravni odbor,

-                  nadzorni odbor,

-                  disciplinska komisija.

Nezdružljive so funkcije predsednika, imenovanih članov upravnega odbora, članov nadzornega odbora in članov disciplinske komisije.

 

12. člen

Skupščina

je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor praviloma enkrat letno, izredna skupščina pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

 

13. člen

O sklicu skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Mandatna doba izvoljenih organov kluba je štiri leta.

 

14. člen

Naloge skupščine so:

-                  sklepa o dnevnem redu,

-                  sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte kluba,

-                  potrdi letni načrt dela kluba,

-                  sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-                  voli in razrešuje organe kluba,

o        predsednika/co kluba

o        tri člane nadzornega odbora

o        tri člane disciplinske komisije

-                  odloča o višini članarine,

-                  odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,

-                  odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

-                  odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba,

-                  odloča o nakupu in prodaji nepremičnin kluba,

-                  sklepa o prenehanju kluba.

Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo trije člani. Poleg teh skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še volilno komisijo in verifikacijsko komisijo.

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

 

15. člen

Predsednik / predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik)

Predsednik ima naslednje naloge:

-                  predstavlja in zastopa klub ter vodi njegovo delo,

-                  imenuje člane upravnega odbora,

-                  sklicuje in vodi seje upravnega odbora,

-                  podpisuje akte, ki jih sprejema upravni odbor,

-                  opravlja druge naloge po pooblastilu skupščine in v skladu s sprejetim programom dela.

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini.

 

Predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti po njegovem pooblastilu nadomešča namestnik/ca predsednika.

 

16. člen

Upravni odbor

je upravni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo  kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Predsednik po volilni skupščini sestavi upravni odbor in imenuje posamezne člane ter o tem obvesti članstvo kluba v roku 21 dni.

Upravni odbor sestavljajo:

-                  predsednik,

-                  namestnik predsednika,

-                  tajnik,

-                  blagajnik,

-                  strokovni vodja,

-                  dva člana.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Predsednik lahko med trajanjem mandata razreši posameznega člana upravnega odbora in namesto njega imenuje novega člana. O tem je dolžan obvestiti članstvo preko internih sredstev obveščanja.

Mandat posameznega člana upravnega odbora je vezan na mandat predsednika.

 

17. člen

Naloge upravnega odbora so:

-                  sklicuje skupščino,

-                  skrbi za izvrševanje programa dela kluba,

-                  imenuje glavnega urednika klubskega glasila,

-                  imenuje skrbnika klubskih spletnih strani,

-                  sestavlja letni koledar prireditev,

-                  pripravlja predloge aktov kluba,

-                  pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

-                  skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,

-                  upravlja s premoženjem kluba,

-                  imenuje in razrešuje začasne komisije,

-                  uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih dodatno naloži skupščina.

 

18. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. V nujnih primerih lahko predsednik skliče in opravi sejo korespondenčno.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Na seje upravnega odbora se obvezno povabi predsednika oziroma predstavnika nadzornega odbora. Predsednik lahko na seje upravnega odbora povabi tudi druge udeležence glede na obravnavane vsebine. Vsi navedeni vabljeni na seji nimajo glasovalne pravice.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje začasne komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so začasne komisije odgovorne upravnemu odboru.

 

19. člen

Nadzorni odbor

spremlja delo upravnega odbora in drugih organov  kluba ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, nimajo pa glasovalne pravice.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

                                              

20. člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s Pravilnikom o delu disciplinske komisije.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

 

21. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

-                  kršitve določb statuta kluba,

-                  kršitve kodeksa etike,

-                  kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva živali,

-                  kršitve splošnih etičnih norm in sprejetih materialnih obveznosti do kluba ali njegovih članov,

-                  nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v kluba,

-                  neizvrševanje sklepov organov kluba,

-                  dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba in njegovih članov.

 

22. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu disciplinske komisije izreče disciplinska komisija, so:

-                  opomin,

-                  javni opomin,

-                  izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe v roku 15 dni od vročitve sklepa na skupščino kot drugostopenjski organ. Odločitev skupščine je dokončna.

 

23. člen

Tajnik kluba

skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba. Skrbi za tehnično izvedbo obveščanja članov kluba in vodi evidenco članstva. Imenuje ga predsednik v okviru imenovanja upravnega odbora.

 

24. člen

Kandidacijski postopek

Kandidacijski postopek vodi kandidacijska komisija, ki jo imenuje upravni odbor in se prične z obvestilom članom najmanj 30 dni pred datumom volilne skupščine. Rok za oddajo kandidatur za organe kluba je 15 dni pred datumom volilne skupščine. Komisija pošlje poročilo o kandidacijskem postopku skupaj z vabilom na skupščino 14 dni pred datumom volilne skupščine.

Kandidat/ka za predsednika/co kluba mora svoji kandidaturi obvezno priložiti tudi pisni program dela za naslednje mandatno obdobje.

 

 

V. Finančno in materialno poslovanje kluba

 

24. a člen

Viri dohodkov:

-                  vpisnina in članarina,

-                  darila, volila,

-                  dohodek iz dejavnosti kluba in iz naslova materialnih pravic,

-                  prispevki sponzorjev,

-                  javna sredstva,

-                  drugi viri.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

 

25. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

26. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in Pravilnikom o finančnem poslovanju.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Klub opravlja finančno poslovanje preko transakcijskega računa.

           

27. člen

Delo blagajnika je javno.

Na vsaki seji upravnega odbora je blagajnik dolžan poročati o finančnem stanju kluba.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

Za opravljanje finančno-materialnih zadev lahko klub sklene pogodbo z uradno registrirano agencijo za opravljanje računovodskih storitev ali pa zaposli strokovnjaka s tega področja.

                                                          

28. člen

Klub ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

 

29. člen

Klub ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe in klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

 

VI. Prenehanje kluba

 

30. člen

Klub lahko preneha:

-                  po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,

-                  po zakonu.

V primeru prenehanja kluba skupščina istočasno s sklepom o prenehanju določi, kateremu sorodnemu društvu bo pripadlo premoženje kluba.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

Ta statut je sprejela skupščina dne 12. februarja 2011 na Vranskem in stopi v veljavo takoj.

 

 

 

 

Predsednica SKBPP:

Mojca Sajovic l.r.