Vzreja

V skupini MOJ BERNI namenjamo prav posebno pozornost vzrediteljem,

ki ste kreatorji bodoče bernske populacije in zato nosite veliko odgovornost.

Hkrati ste naši najboljši promotorji, saj kupci vaših mladičkov predstavljajo glavnino našega članstva.


 

Ne spreglejte novic in obvestil v rubriki "Aktualna obvestila vzrediteljem"!

Spletni portal mojpes.net je objavil zanimiv prispevek

Torej, vzrejali bi radi?

Tekst in foto Aleš Medvešek

Z veseljem ga priporočamo v branje.


 

Če ne najdete odgovora na vaše vprašanje na naših spletnih straneh, smo vam vedno na voljo za pomoč in nasvet.

 

Pri tem seveda želimo, da v korist pasme upoštevate naslednja

vzrejna priporočila,

ki jih je z namenom skrbeti za zdravje in tipičnost bernskih planšarskih psov ter s poudarkom na zaščiti populacije bernskih planšarskih psov v lasti članov Slovenskega kluba za bernske planšarske pse upravni odbor sprejel na svoji seji dne 23.3.2011:

I.  Splošni določbi

1. člen
(vsebina priporočil)

Priporočila opredeljujejo pogoje glede vzreje bernskega planšarskega psa (v nadaljnjem besedilu: BPP), postopka pridobitve vzrejnega dovoljenja, prepovedi vzreje, starosti živali pred pridobitvijo vzrejnega dovoljenja, načina paritve, pregledov legla in ostalih obveznosti, na katere prostovoljno pristaja vzreditelj. 

2. člen
(obveznosti)

S podpisom se vzreditelj, član Slovenskega kluba za bernske planšarske pse (v nadaljnjem besedilu: SKBPP), prostovoljno obveže spoštovati ta priporočila. SKBPP bo podpisnike priporočil objavil na svojih spletnih straneh in promoviral njihovo vzrejno odličnost.

II.  Pogoji

3. člen
(prijava k vzrejnemu pregledu)

Ob prijavi k vzrejnemu pregledu morajo psi in psice ter njihovi skrbniki izpolnjevati naslednje pogoje:

·                     imeti morajo rodovnik, ki ga priznava FCI;

·                     vpisani morajo biti v slovensko rodovno knjigo Kinološke zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KZS);

·                     imeti morajo pridobljeno oceno zunanjosti, ki se pri živalih ocenjuje pri starosti najmanj 15 mesecev;

·                     opraviti morajo rentgenski pregled kolkov in komolcev in pridobiti ob pregledu strokovno mnenje Veterinarske fakultete v Ljubljani. Iz tujine se priznava le rentgenski pregled s strokovnim mnenjem, pridobljenim na veterinarskih fakultetah na Dunaju, v Münchnu in v Utrechtu.

4. člen
(vzrejno dovoljenje)

Vzreditelj prijavi žival na vzrejni pregled, če ob vzrejnem pregledu ta izpolnjuje naslednje pogoje:

·                     ocena zunanjosti mora biti najmanj prav dobra;

·                     zobovje mora biti škarjasto, izjemoma so dovoljena odstopanja v skladu s standardom pasme;

·                     stopnja kolčne displazije (HD) ne sme biti večja od B2;

·                     stopnja komolčne displazije (ED) ne sme biti večja od 0;

·                     žival mora biti prosta displazije ramenskih sklepov (OCD 0);

·                     žival mora imeti tipičen značaj v skladu s standardom pasme (ne sme kazati znakov plašnosti, nezaupljivosti, biti mora strpna do ljudi in drugih živali, dopustiti mora merjenje, otipavanje, pregled zobovja).

5. člen
(rentgensko slikanje)

Živali morajo biti ob rentgenskem slikanju kolkov in komolcev stare najmanj 20 mesecev.

6. člen
(vzrejna prepoved)

Glede na standard pasme vzreditelj ne bo uporabljal za vzrejo živali, ki imajo naslednje hibe:

·                     razklan smrček in/ali volčje žrelo;

·                     modro ali marmorirano oko;

·                     krajša ali sršeča dlaka;

·                     pomanjkanje trobarvnosti;

·                     osnovna barva kožuha ne sme biti drugih barv, kot je črna;

·                     manjkajoči testis ali bolezenske spremembe na enem ali obeh testisih;

·                     vidni bolezenski znaki na rodilih psice (malformacije na sramnici ali nožnici, kronično vnetje maternice);

·                     stopnja kolčne displazije, ki je večja od B2;

·                     stopnja komolčne displazije, ki je večja kot 0;

·                     displazija ramenskega sklepa;

·                     dedne bolezni (hude bolezenske spremembe kostne mase, srčne napake, bolezni ledvic in rodil, hemofilija, diabetes in epilepsija);

·                     bolezenske spremembe na očeh, če se napake ugotovijo pri pregledu (svetlo oko, entropij oziroma ektropij, tudi v primeru, če je bil opravljen kirurški poseg, oči različnih barv);

·                     napake zobovja: progenija zgornje ali spodnje čeljusti, manjkajoči zobje, deformacije ali atrofija zobovja, nadštevilčni zob;

·                     prestrašeni, plašni, agresivni, prekomerno nervozni, nezaupljivi in popadljivi psi.

Če živalim manjka zob zaradi mehanske poškodbe, je potrebno ob prijavi na vzrejni pregled predložiti veterinarsko potrdilo.

Vzreditelj šteje za vzrejno prepoved tudi, če se ugotovi, da je:

·                     žival nosilec dednih oziroma konstitucijskih napak;

·                     žival v zelo slabi zdravstveni ali plemenski kondiciji;

·                     žival brez ustreznih nastanitvenih in zoohigienskih pogojev.

7. člen
(ugotovitveni postopek)

V kolikor obstaja utemeljen sum, da je pes z vzrejnim dovoljenjem oplodil psico brez vzrejnega dovoljenja, mora upravni odbor SKBPP izpeljati ugotovitveni postopek v tej zadevi. V primeru potrditve suma take paritve se šteje, da gre pri lastnikih obeh živali za kršitev Kodeksa etike SKBPP.

8. člen
(starost vzrejnih živali)

Najnižja starost, pri kateri se lahko psico uporabi za vzrejo, je 24 mesecev.

Prvo leglo mora imeti psica do dopolnjenega petega leta starosti.

Najvišja starost za psa v vzreji ni določena, pogoj pa je, da ima ta ustrezno telesno, oploditveno in plemensko kondicijo. Najvišja starost za psico v vzreji je dopolnjeno osmo leto starosti.

Samca se v koledarskem tednu (od ponedeljka do nedelje) sme pripuščati največ k dvema psicama.

9. člen
(izbira partnerjev za paritev)

Skrbnik živali praviloma partnerje za paritev prosto izbira. Vzreditelj mora vzrejo usmerjati ciljno in preudarno, z namenom izboljšanja pasme. V ta namen naj bi se posluževal svežih paritvenih kombinacij oz. iskal kombinacije, ki bi doprinesle k širjenju genetskega potenciala v Sloveniji. 

Za paritev psice s psom iz tujine mora vzreditelj preveriti rtg izvide kolkov in komolcev ter ramenskih sklepov ne glede na to, ali se v matični državi psa zahteva vzrejno dovoljenje ali ne.

10. člen
(preverjanje živali pred paritvijo)

Skrbniki živali se morajo pred njihovo paritvijo prepričati, da imata oba partnerja:

·                     za paritev veljaven rodovnik, ki ga priznava FCI;

·                     opravljen vzrejni pregled;

·                     dokazilo o ustreznosti kolčnih in komolčnih sklepov;

·                     primerno vzrejno starost.

11. člen
(prijava paritve)

Po vsaki paritvi, opravljeni v Sloveniji ali v tujini, je potrebno izpolniti obrazec »Prijava paritve« in en izvod poslati na naslov SKBPP. S tem vzreditelj zagotovi tudi objavo na spletnih straneh SKBPP.

12. člen
(prijava in prvi pregled legla)

Skrbnik psice mora enemu od pooblaščenih vzrejnih referentov, ki ga določi SKBPP, prijaviti leglo najkasneje v treh dneh po rojstvu mladičev.

Vzrejni referent mora po ogledu legla po četrtem tednu starosti mladičev legla izpolniti obrazec »Pregled legla« in ga poslati na naslov SKBPP. Prepovedano je pokončati zdrave mladiče. Če vzrejni referent pri pregledu legla ugotovi pri mladičih vidne napake, le te vpiše v obrazec kot opombo.

Skrbnik psice je dolžan poskrbeti, da doktor veterinarske medicine odstrani slednike (peti prst) na zadnjih nogah in uspava mladiče s prenatalnimi napakami v razvoju, kot so na primer volčje žrelo ali razklan smrček, oziroma če se po rojstvu mladičev pokažejo na njih večje telesne napake, ki jih strokovno oceni in potrdi doktor veterinarske medicine na predlog pooblaščenega vzrejnega referenta. Odstranitev slednikov in humano pokončanje mladičev opravi doktor veterinarske medicine najkasneje v treh dneh po njihovem rojstvu.

13. člen
(pred oddajo mladičev)

Mladiče je prepovedano oddajati novim skrbnikom pred devetim tednom starosti in preden so označeni v skladu z veljavnimi predpisi (mikročip). Biti morajo zdravi invečkrat redno po programu tretirani proti notranjim zajedavcem. Preventivna cepljenja so opravijo med sedmim in devetim tednom starosti. Skrbnik psice je dolžan sporočiti podatke o mladičih SKBPP, prav tako naslove njihovih novih skrbnikov, če se ti s tem strinjajo, na predpisanem obrazcu.

14. člen
(poporodni premor psice)

Poporodni premor psice je odvisen od njene zdravstvene, starostne in plemenske kondicije ter od števila živorojenih mladičev v zadnjem leglu.

Psica ima lahko v enem koledarskem letu le eno leglo.

Če je imela psica v prejšnjem leglu enega do dva mladiča, je ponovna paritev možna v naslednjem pojatvenem ciklusu (estrusu). Tovrstna izredna paritev je dovoljena samo enkrat v plemenskem obdobju psice.

Če je imela psica v prejšnjem leglu tri do osem živorojenih mladičev, seizpusti en ciklus, v primeru nad osem mladičev pa dva ciklusa.

III. Obveznosti

15. člen
(prehrana, nega in oskrba)

Skrbnik doječe psice mora imeti osnovno znanje o prehrani, negi in oskrbi psice ter njenih mladičev in sicer od njihovega rojstva pa do oddaje novim skrbnikom. Psici in mladičem mora biti vedno na razpolago ustrezna hrana, poskrbljeno pa mora biti tudi za njihovo nego. Za dohranjevanje legla se uporablja že pripravljena ustrezna hrana za mladiče velikih pasem (briketi).

Živalim mora biti vedno na razpolago dovolj sveže vode.

16. člen

(kotilnica)

Kotilnica mora prostorsko in opremsko ustrezati pogojem za vzrejo velikih pasem. Vsaka kotilnica mora imeti pokrit prostor in prostor za izpust živali (tekališče) v bližini skrbnikovega bivališča.

Kotilnica mora biti suha in zaščitena pred prepihom. Stene in tla morajo biti dobro izolirani. Narejeni morajo biti iz materialov, ki se dajo mokro čistiti in razkuževati. Prostor mora biti primerno velik, dobro dostopen, zračen, z dovolj dnevne svetlobe. Za legla, ki so skotena pozimi in za številčna ali slabotna legla (predčasno rojeni mladiči ali mladiči z manjšo poporodno težo), mora biti zagotovljeno tudi ogrevanje.

Kotilni prostor mora imeti ustrezno nedrsečo podlago, psici pa mora omogočati dovolj prostora, da se lahko zadovoljivo giba (priporočene mere kotišča 145 x 90 x 80 cm). Dovolj površine je treba nuditi tudi številčnejšemu leglu. Psici mora biti omogočeno, da se lahko umakne pred mladiči (pregraden prostor).

Po vsaki oddaji mladičev se mora kotilnica in prostor za izpust temeljito mehansko očistiti in oprati ter razkužiti. Razkužila se uporablja izključno po navodilu proizvajalca.

17. člen

(prostor za izpust)

Prostor za izpust živali (v nadaljnjem besedilu: tekališče) mora biti po svoji velikosti in gibalnih potrebah pasme BPP prilagojen tako, da se lahko psica in mladiči nemoteno prosto gibljejo. Tekališče mora imeti tla iz naravnih materialov (prod, pesek, trava in podobno), imeti mora tudi neposredni dostop do kotilnice ali vsaj pokrito, pred vetrom zavarovano ležišče, katerega tla morajo biti zaščitena pred mokroto in mrazom. Če je tekališče ograjeno, mora biti ograja stabilno (fiksno) izdelana, da živali ne morejo pobegniti, živalim pa ne sme povzročati poškodb. Tekališče mora biti pestro urejeno, s sončnimi in senčnimi mesti, mladičem naj nudi možnost za igranje.

Glede na število mladičev v leglu so normativi za tekališče sledeči:

·                     osem mladičev: najmanj 40 m2;

·                     več kot osem mladičev: najmanj 50m2.

18. člen

(ostale obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v teh priporočilih in v strokovnih aktih KZS, je skrbnik živali dolžan sporočiti SKBPP vse dedne in konstitucijske bolezni ter pogin vzrejne živali v roku 7 dni.

IV.  Disciplinske kršitve

19. člen
(disciplinske kršitve)

Kršitev teh priporočil pomeni kršitev Kodeksa etike SKBPP in se obravnava v skladu s Pravilnikom o disciplinskem postopku.

Vzreditelj, ki krši ta priporočila, izgubi tudi pravico do objave najave legel na spletnih straneh SKBPP.

 

Upravni odbor SKBPP

Mojca Sajovic, predsednica


Vzreditelj podpiše naslednjo izjavo, s katero pridobi pravico do oznake na spletnih straneh, da je podpisnik vzrejnih priporočil.

 

IZJAVA

 

 

 

Podpisani/a ___________________________________, član SKBPP in

a)      vzreditelj

b)       lastnik registrirane psarne _______________________________

(ustrezno obkroži)

 

izjavljam, da bom pri vzreji bernskih planšarskih psov upošteval vzrejna priporočila SKBPP, sprejeta na seji UO SKBPP dne 23.3.2011, in področno zakonodajo (Zakon o zaščiti živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali ...)

 

Od SKBPP pričakujem, da bo:

-         objavljal najave legel iz moje vzreje s pripadajočimi podatki, ki jih bom posredoval/a, na klubskih spletnih straneh;

-         mene kot vzreditelja in mojo psarno v sredstvih obveščanja, ki jih uporablja SKBPP, priporočal kot podpisnika/co vzrejnih priporočil;

-         s pomembnostjo vzrejnih priporočil seznanjal bodoče kupce mladičev BPP in širšo javnost.

 

Seznanjen/a sem s posledicami kršitve vzrejnih priporočil.

 

Kraj in datum:

 

Podpis: